ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ МОЯТ LEXUS

Създайте потребителски профил в Моят Lexus, за да получите достъп до интересни опции и съдържание.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СВЪРЗАНИ УСЛУГИ НА LEXUS


РАЗДЕЛ 1: УСЛУГИТЕ
1. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПРЕГЛЕД
В тези Условия за Ползване:
MyLexus Регистрация означава Вашата Регистрация MyLexus, достъпна чрез портала MyLexus (Интернет страница) и/или Приложението MyLexus;
Услуги означава Телематичните Услуги и, при условие, че притежавате автомобил Lexus с вградена функционалност за свързване с Интернет, Услуги за Интернет Достъп и Услуги за Съдържание;
Телематични Услуги означава услуги, свързани с Вашето пътуване, навици на управление и спокойствие, както е посочено в Раздел 2;
Услуга за Интернет Достъп означава Услугата за Интернет Достъп, описана в Раздел 3;
Услуги За Съдържание (Content Services) означават (развлекателните) услуги, предоставяни посредством Услугата за Интернет Достъп, описани в Раздел 3;
Условия за Ползване означават настоящите условия за ползване;
ТМЕ, ние, нашите или нас означава Тойота Мотор Юръп (Toyota Motor Europe) NV/SA, дружество с ограничена отговорност, съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище в Белгия, Брюксел 1140, Авеню ду Бурже 60 (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium), и вписано в Crossroads Bank of Enterprises с номер 0441.571.714; Трето Лице Доставчик на Услуга означава всички доставчици на услуги, различни от ТМЕ, които участват в предоставянето на Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание към Вас;
Ползвател, Вие или Ваш се отнася за всяко физическо или юридическо лице, което се е абонирало за Услугите през неговата/нейната MyLexus Регистрация.Преглед на настоящите Условия за Ползване:


Услуги / Абонамент (Раздел 1):

Телематични Услуги

(Раздел 2)

(В зависимост от Вашия автомобил Lexus

Услуга за Интернет Достъп и Услуги за Съдържание

Общи разпоредби

(Раздел 4)2. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И НАС

2.1 С абониране за Услугите, Вие сключвате договор с ТМЕ (i) за предоставяне от нас и ползване от Вас на Телематичните Услуги и (ii) за подпомагане (посредничество) от нас на Вашия достъп до и ползване на Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание. Този договор се подчинява на настоящите Условия за Ползване.

3. КАК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП И ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ? – СЪЗДАВАНЕ НА ВАШИЯ АБОНАМЕНТ ЗА УСЛУГИТЕ
3.1 За достъп и използване Услугите, Вие трябва първо да се абонирате за тях.
3.2 Може да се абонирате за Услугите при условие, че:
3.2.1 Разполагате с MyLexus Регистрация;
3.2.2 Вашият автомобил Lexus притежава функционалности на свързан автомобил;
3.2.3 Вие сте приели тези Условия за Ползване;
3.2.4 Вие сте активирали Вашия абонамент; и
3.2.5 Вие сте приели допълнителните правила и условия и условията за ползване на Третото Лице Доставчик на Услуга, уреждащи достъпа до и използването на Услугата за Интернет Достъп и/или Услугите за Съдържание (както е описано в Раздел 3), ако Вашият автомобил притежава вградена функционалност за достъп до Интернет.
3.3 Моля да обърнете внимание, че ако за достъп до Вашата MyLexus Регистрация използвате няколко (мобилни) устройства, функциите, свързани с определени Услуги (включително активирането/деактивирането на “режим на поверителност“, проследимостта на Вашия автомобил Lexus и т.н.) ще бъдат еднакво достъпни от всяко устройство.
4. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕКРАТИТЕ УСЛУГИТЕ?

4.1 Имате правото да прекратите Услугите по всяко време, без задължение за заплащане на каквото и да било обезщетение към нас.
4.2 Има няколко начина за прекратяване на Услугите:
4.2.1 Отписване от Вашия абонамент за Услугите за Вашия автомобил Lexus:
Ако желаете да се отпишете от абонамента за Услугите за Вашия автомобил Lexus, Вие следва да направите това през Вашата MyLexus Регистрация (в Приложението MyLexus или Портала MyLexus). При отписване, функционирането на Услугите ще бъде преустановено напълно и изцяло за Вашия автомобил Lexus. Ако сте се отписали от Вашия абонамент, Вие може по всяко време да се абонирате отново за Услугите през Вашата MyLexus Регистрация. Обръщаме внимание, че за да се абонирате отново, Вие следва да преминете през същата процедура като при първоначалния абонамент (включително да приемете тези Условия за Ползване). Също така обръщаме внимание, че всички данни, генерирани относно автомобила при предходния Ви абонамент ще бъдат изгубени. Ако имате повече от един автомобил Lexus, свързан към Вашата MyLexus Регистрация, Вие следва да посочите автомобила Lexus, за който желаете да се отпишете от абонамент или за който желаете да се абонирате повторно за Услугите. 4.2.2 Премахване на Вашия автомобил Lexus от Вашата MyLexus Регистрация:
Вие можете да прекратите за постоянно Услугите за Вашия автомобил Lexus като премахнете Вашия автомобил Lexus от Вашата MyLexus Регистрация. Обръщаме внимание, че ако премахнете Вашия автомобил Lexus от Вашата MyLexus Регистрация погрешка, Вие следва да се свържете с Оправомощен Търговец, за да оторизирате отново Вашата MyLexus Регистрация, за да може да се абонирате повторно за Услугите за Вашия автомоб Lexus. 4.2.3 Когато продадете или прехвърлите по друг начин собствеността върху Вашия автомобил Lexus или когато Вашият автомобил Lexus бъде откраднат или загубен (и не Ви е върнат): Ако продадете или прехвърлите собствеността върху Вашия автомобил Lexus на друго лице или професионален търговец, или ако Вашият автомобил е бил откраднат или загубен (и не Ви е върнат), Вие следва да премахнете Вашия автомобил Lexus от Вашата MyLexus Регистрация в съответствие с Член 4.2.2. Ако продадете или прехвърлите собствеността върху Вашия автомобил Lexus, молим да информирате купувача или приобретателя, че автомобилът е свързан автомобил и че купувачът/приобретателят разполага с възможност да се абонира за Услугите през неговата/нейната собствена MyLexus Регистрация. Вие не можете да продавате или прехвърляте Услугите по какъвто и да било начин към купувача/приобретателя.

5. СПИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА/ ВАШИЯ АБОНАМЕНТ ОТ НАША СТРАНА – РЕЖИМ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1 Ние си запазваме правото да спрем предоставянето на всички или част от Услугите и/или да прекратим Вашия абонамент за Услугите по всяко време, без предизвестие или съдебна намеса и без да Ви заплатим каквото и да било обезщетение, като Ви известим чрез Вашата MyLexus Регистрация или като Ви изпратим имейл, в случай, че:>
5.1.1 Вие сте нарушили тези Условия за Ползване; >
5.1.2 Ние преценим добросъвестно, че това спиране и/или прекратяване е необходимо, за да изпълним разпореждане или решение, издадено от съд или компетентен орган или разпоредба на приложимото право; или>
5.1.3 Е налице форс мажор, който ни възпрепятства да предоставим всички или част от Услугите.>
5.2 Ако спрем предоставянето на всички или част от Услугите в съответствие с Член 5.1.3, ние ще предприемем разумни мерки, за да възстановим Вашия достъп до засегнатите Услуги тяхното използване възможно най-бързо.>
5.3 Също така, ние можем да прекратим Вашия абонамент за всички или част от Услугите по всяко време, ако решим да преустановим като цяло всички или част от Услугите за всички наши ползватели или за всички ползватели във Вашата държава или регион, като Ви отправим предизвестие от тридесет (30) календарни дни по имейл и/или през Вашата MyLexus Регистрация. >
5.4 С приемане на настоящите Условия за Ползване Вие се съгласявате безусловно, че ние имаме право едностранно по всяко време, без предизвестие или съдебна намеса и без да Ви заплатим каквото и да било обезщетение, да спрем някоя от Услугите, прекратим Вашия абонамент за Услугите или прекратим Услугата за Интернет Достъп, съгласно Член 5.1 до Член 5.3 включително. В такива случаи на спиране или прекратяване Вие ще имате право на възстановяване единствено на сумите изрично посочени в тези Условия за Ползване като подлежащи на възстановяване.>
5.5 Ако в даден момент, пожелаете да активирате “режим на поверителност” (т.е. да спрете използването на геолокацията на Вашия автомобил Lexus от нас), Вие може да направите това през Приложението MyLexus App и/или Вашата MyLexus Регистрация. Ако активирате този режим, ние няма да можем да определяме местоположението на Вашия автомобил Lexus. Обръщаме внимание, че след активирането му, режимът на поверителност има отражение върху Всички услуги, основани (разчитащи) на геолокация. Следва да имате предвид, че много Услуги се основават (разчитат) изцяло или отчасти на данните за геолокация на Вашия автомобил Lexus. Затова, когато режимът на поверителност е активиран, тези Услуги може да са недостъпни или тяхното качество и точност може да бъдат засегнати. Например, ако сте активирали „режим на поверителност“ Вие няма да можете да ползвате услугата, която Ви позволява да определите местоположението на Вашия автомобил Lexus и ние няма да можем да определим местоположението на Вашия автомобил Lexus след известие за катастрофа. >
Статусът на режима на поверителност (активиран или не) се определя според настройката от Ваша страна, до момента, в който решите да го промените. Вие може да проверите текущия статус на режима на поверителност през Вашата MyLexus Регистрация и/или Приложението MyLexus. >
Вие нямате право на обезщетение или възстановяване на суми от нас, ако една или повече от Услугите не функционират или функционират само частично, поради активиране от Ваша страна на „режима на поверителност“.>
РАЗДЕЛ 2: ТЕЛЕМАТИЧНИ УСЛУГИ

6. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ?

6.1 В този раздел описваме общото предназначение на Телематичните Услуги.
6.2 Телематичните Услуги включват:

1. Определяне на местонахождението на Вашия автомобил Lexus
Вие може да проверявате през Приложението MyLexus (или през Портала MyLexus) последното актуално местонахождение на Вашия автомобил Lexus, т.е. мястото, където е паркиран Вашия автомобил Lexus. Информацията за местонахождението на Вашия автомобил Lexus се възстановява въз основа на последните данни за точка на геолокация, получени от Вашия авомобил Lexus в момента, в който сте поставили за последен път контактния ключ на Вашия автомобил Lexus в положение „изключено“. Вие може да визуализирате мястото на паркиране на Вашия автомобил Lexus на карта, заедно с адреса на местонахождението (ако е достъпен) и часа, в който автомобилът е оставен на това място. Вие може да активирате навигация, за да ви отведе до Вашия автомобил Lexus (с изписване на маршрута, разстоянието и времето за ходене до Вашия автомобил Lexus) през Вашата MyLexus Регистрация или през други приложения (например Apple Maps, Google Maps и т.н.). В случай, че Вашият автомобил Lexus е оборудван с устройство, даващо възможност за достъп и използване на Услуги за Интернет Достъп, местонахождението на Вашия автомобил Lexus се предава на кратки интервали докато шофирате, което Ви позволява да споделяте актуалното местонахождение на Вашия автомобил с други лица. Настройването на споделено актуално местонахождение Ви позволява да определите за колко време и с кои лица желаете да споделите Вашето местонахождение. Вие може да използвате Вашия профил в социална медия, за да включите тази функционалност. 2. Анализ на шофирането

Посредством записите в Приложението MyLexus (или през Портала MyLexus) Вие може да получавате информация за Вашия стил/поведение на шофиране, въз основа на данни за геолокация, жироскоп и G-сензори, пробег и разход на гориво. Тези записи са достъпни за всяко пътуване. Вие може да маркирате всяко отделно пътуване като “Лично” или “Бизнес” и да създавате справка, в която може да виждате събития, като например рязко натискане на спирачката или рязко ускоряване, с време и място на настъпването им.
3. Планиране на Пътуване

В случай, че Вашият автомобил Lexus е оборудван със свързана вградена навигационна система, Вие може да планирате пътуването си според Вашите предпочитания в Приложението MyLexus App и след това да изпратите този маршрут към Вашия автомобил Lexus. Вие може да настроите планираното време на тръгване или целеното време на пристигане. Изчислението на маршрута ще прогнозира възможните пътни условия и ще посочи съответно времето за пътуване. Вие може да преглеждате изпратените пътувания, да ги редактирате и да ги изпращате повторно към Вашия автомобил Lexus. Вие може да добавяте по избор места, които Ви интересуват по пътя към Вашата дестинация. Допълнителна информация за свързването и ползването на Вашата вградена навигационна система се съдържа в ръководството за употреба на Вашия автомобил Lexus или Портала MyLexus.
4. Насоки за последната миля (последната отсечка)

В случай, че Вашият автомобил Lexus е оборудван със свързана вградена навигационна система, Приложението MyLexus ще предложи да ви насочва до местоназначението, заредено във Вашата вградена навигация, след като сте напуснали автомобила. Тази услуга е основана на разликата между местоположението на Вашата дестинация и местонахождението на Вашия паркиран автомобил Lexus. С други думи, ако не можете да паркирате Вашия автомобил Lexus близо до дестинацията, заложена във Вашата навигация, Вие може да продължите насочването през Приложението MyLexus за да стигнете до Вашата окончателна дестинация (например пеша). По Ваш избор може да продължите Вашето насочване през други мобилни приложения (например, Apple Maps, Google Maps и т.н.). Ние ще обработваме местоположението на Вашата окончателна дестинация и мястото, където се намира Вашият (паркиран) автомобил Lexus. Допълнителна информация за свързването и използването на вградена навигационна система се съдържа в ръководството за употреба на Вашия автомобил Lexus или Портала MyLexus.
5. Напомняния за поддръжка и сервизно обслужване

Въз основа на данните за пробега на Вашия автомобил Lexus, ние ще Ви уведомяваме за предстояща поддръжка или сервизно обслужване. Тези напомняния са организирани в държавата, в която сте се абонирали за Услугите и могат да се различават според тяхната достъпност и/или точност. Когато получите напомняне, Вие ще можете да си запазите час при избран от Вас Оправомощен Търговец. Препоръчваме Ви да определите Вашия предпочитан Оправомощен Търговец през Вашата MyLexus Регистрация. В случай, че пропуснете първо напомняне, ние може да Ви изпратим второ напомняне.
Вие отговаряте за представяне на Вашия автомобил Lexus за поддръжка или обслужване на изискваните интервали. Това, че Ви предоставяме тази услуга и Ви изпращаме съответните напомняния не Ви освобождава от тази отговорност.
6. Уведомления за катастрофа

Тази услуга е достъпна, в зависимост от вида на инсталираното във Вашия автомобил Lexus устройство за свързан автомобил. Ако тази услуга е достъпна за Вашия автомобил Lexus, определени сензори, свързани с Вашето устройство за свързан автомобил, ще наблюдават въздействията върху Вашия автомобил Lexus. Ако дадено въздействие надвишава предварително определено ниво на тежест, ние ще бъдем уведомени за това въздействие. Тази информация за катастрофа може да бъде споделена с Вашия местен доставчик на пътна помощ за Lexus (Пътна помощ), който може да се свърже с Вас, за да Ви предложи съдействие въз основа на подробностите за тежестта на катастрофата според Вашите данни нея и съобразно своите местни политики. Пътната помощ ще се свърже с Вас, като използва Вашите лични данни, достъпни от Вашата MyLexus Регистрация. Лицата за контакт в спешни случаи (ако има такива), посочени във Вашата MyLexus Регистрация, може също да бъдат потърсени, в зависимост от политиката на местната Пътна помощ. Ако Пътна помощ не може да се свърже с Вас (например поради това, че Вие не сте в състояние да отговорите) или с Вашите лица за контакт в спешни случаи, Пътната помощ може, в зависимост от своите местни политики и тежестта на катастрофата, да се обърне към спешна помощ или полицията. Вие и определените от Вас лица за контакт в спешни случаи можете винаги да приемете или да откажете съдействие от страна на Пътната помощ.
Ние не предлагаме каквато и да било гаранция за достъпа до или качеството на каквато и да било форма на спешна помощ, която може да Ви осигуряваме. Нито Пътната помощ, нито ТМЕ, носи отговорност при невъзможност да се осигури спешна помощ или полицейско съдействие или за каквото и да било забавяне или грешка при осигуряването им.
Обърнете внимание, че ако активирате „режим на поверителност“ през Приложението MyLexus App и/или Вашата MyLexus Регистрация (т.е. спрете използването на геолокацията на Вашия автомобил Lexus от наша страна), ние няма да можем да определим къде се намира Вашият автомобил Lexus, в случай на катастрофа и тази услуга няма да функционира (вижте също така Член 5.5).
При определени условия задължителната ще бъде активирана e-call функционалност. Молим да обърнете внимание, че Вашият автомобил Lexus автоматично ще уведоми спешната помощ в държавата, в която се намира Вашият автомобил Lexus, в случай на катастрофа, предизвикала отваряне на въздушната възглавница. Това е предвидено в Регламента на ЕС относно “e-call” (Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2015) или неговия местен еквивалент извън Европейския съюз, ако е приложимо.
7. Предупреждения

В зависимост от устройството за свързан автомобил, с което е оборудван Вашият автомобил Lexus, Приложението MyLexus може да Ви сигнализира за определени предупредителни сигнали, появяващи се във Вашия автомобил Lexus. Тези предупредителни сигнали преповтарят, но не заменят, предупредителните светлини, които се появяват на таблото/ монитора на Вашия автомобил Lexus. Като шофьор Вие по всяко време оставате отговорен за предприемане на действия, съобразени с предупредителните светлини във Вашия автомобил Lexus. Тези предупредителни сигнали ще бъдат съобщавани на мрежата на Lexus, за да Ви бъде осигурено необходимото съдействие.
8. Инструктаж на водач на хибрид

Тази услуга ще Ви позволи да правите справки чрез записите в Приложението MyToyota за Вашето представяне при управлението на хибрид, въз основа на ключови хибридни индикатори (време в EV режим и класация по Хибридни шофьорски умения). Тези записи са достъпни за всяко пътуване. Всяко пътуване се нанася на карта, която показва Вашия EV път, както и поведенчески събития (ускоряване, натискане на спирачки и постоянна скорост), които са свързани с контекстуален инструктаж, който има за цел да Ви подпомогне за намаляване на разхода на гориво. Вие също така имате достъп до Вашите обобщени данни и можете лесно да проследите развитието на вашето шофиране на хибрид във времето.
6.3 Молим да обърнете внимание, че определени Телематични Услуги:

6.3.1 Изискват с Вас да се свързва Оправомощеният Търговец или друго (свързано с марката Lexus) трето лице, оправомощено от нас да се свързва с Вас; и/или
6.3.2 Ви предлагат възможност да споделят Вашето местонахождение с други лица (семейство, приятели, колеги и т.н.) в социалните медии.
7. ДЪЛЖИТЕ ЛИ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ?

7.1 Ние няма да Ви таксуваме за Вашия абонамент и ползването на Телематичните Услуги.
7.2 В случай, че в който и да било момент, променим нашата политика и започнем да таксуваме ползвателите за ползването на Телематичните Услуги, ще Ви уведомим за такава промяна предварително и Вие ще имате възможност да се отпишете от Вашия абонамент, ако не желаете да продължите да използвате Телематичните Услуги срещу заплащане.
8. ЗА КАКЪВ СРОК СА ДОСТЪПНИ ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ?

8.1 Телематичните Услуги са достъпни за Вашия автомобил Lexus за максимален срок от десет (10) години, освен ако не са прекратени по-рано от нас в съответствие с тези Условия за Ползване и без да се ограничава нашето право да променяме Телематичните Услуги, в съответствие с Член 10. Обръщаме внимание, че в случай, че станете собственик на употребяван автомобил Lexus, например след като този автомобил е бил ползван три (3) години от предходния собственик, Телематичните Услуги ще бъдат достъпни за Вас за срок от максимум седем (7) години.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ ОТ ВАС

9.1 За Ваше удобство, Вие може да прекратите Телематичните Услуги по всяко време, без предизвестие и без да ни дължите каквото и да било обезщетение, като прекратите Услугите по начина, описан в Член 4. Моля да имате предвид, че Вие не може да прекратите които и да било Телематични Услуги индивидуално или поотделно.
9.2 Като прекратите Телематичните Услуги, както е описано по-горе, ние ще спрем Телематичните Услуги най-много в рамките на два (2) работни дни.
9.3 Моля да имате предвид, че ако прекратите Телематичните Услуги съобразно Член 9.1 и ако Вашият автомобил Lexus разполага с функционалност за Интернет достъп, Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание също ще бъдат автоматично прекратени.
10. ПРОМЕНИ В ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ

10.1 Ние си запазваме правото по всяко време да преустановим или премахнем една или повече от Телематичните Услуги, посочени в Член 6.2, да променим достъпа до тях, функционалностите, характеристиките, обхвата и/или спецификациите, да ги заменяме с различни или еквивалентни услуги или да добавяме различни или нови услуги, времено или постоянно (например за поддръжка, надграждане, подобряване и т.н.), без предизвестие. Може да Ви информираме за такава промяна по имейл и/или чрез Приложението MyLexus. Вие нямате право на обезщетение (парично или друго) във връзка с такава промяна.
10.2 Ако такава промяна е съществена, ще Ви уведомим за нея чрез Приложението MyLexus или по имейл. Ще се счита, че сте приели тази промяна, ако в срок от тридесет (30) календарни дни от уведомлението не сте прекратили Телематичните Услуги в съответствие с Член 9.
РАЗДЕЛ 3: УСЛУГА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП И УСЛУГИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

[ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГА САМО АКО ВАШИЯТ АВТОМОБИЛ LEXUS РАЗПОЛАГА С ВГРАДЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП]

11. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ УСЛУГАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП И УСЛУГИТЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ?

11.1 Ако имате автомобил Lexus, с вградена функционалност за Интернет достъп, Вие имате достъп и можете да се възползвате от Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание. Разпоредбите по-долу се прилагат за Вашия достъп и/или ползване на Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание.
11.2 Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание се предоставят от Трети Лица Доставчици на Услуги, което означава, че правилата и условията и условията за ползване на тези Трети Лица Доставчици на Услуги, отнасящи се до Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание, се прилагат директно в отношенията между Вас и такива Трети Лица Доставчици на Услуги. Затова Вие следва внимателно да прочетете и ако това се изисква, да приемете правилата и условията и условията за ползване на тези Трети Лица Доставчици на Услуги, преди да получите достъп и да ползвате Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание. Ако не приемете правилата и условията и условията за ползване на Третите Лица Доставчици на Услуги, когато това се изисква, Вие няма да може да получите достъп и да ползвате Услугите за Интернет Достъп и които и да било от Услугите за Съдържание.
11.3 Правилата и условията условията за ползване на Третите Лица Доставчици на Услуги са достъпни отделно на тази страница. След като активирате Услугата за Интернет Достъп в съответствие с настоящите Условия за Ползване, правилата и условията и условията за ползване на Третите Лица Доставчици на Услуги може да са достъпни:
(i) На друга страница в Портала MyLexus;
(ii) Чрез връзки (линкове) на Портала MyLexus към Интернет страниците на Третите Лица Доставчици на Услуги; и/или
(iii) Директно на Интернет страниците на Третите Лица Доставчици на Услуги.
12. ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

12.1 Услугата за Интернет Достъп, Интернет достъп и/или която и да било друга електронна съобщителна услуга, както и предаването на каквито и да било (електронни) сигнали, Ви се предоставят от Доставчик на електронна съобщителна услуга (“Доставчик на ЕСУ”). Доставчикът на ЕСУ е този за държавата, която към момента на абониране за Услугите сте посочили като държава, в която ще използвате основно Услугата за Интернет Достъп (“Държава на Ползване”). Моля да имате предвид, че Доставчикът на ЕСУ може да има право да спре или ограничи предоставянето на Услугата за Интернет Достъп, ако установи, че Вие не използвате Услугата за Интернет Достъп основно във Вашата Държава на Ползване или в случай на нарушаване на неговите правила и условия и условия за ползване.
12.2 ТМЕ не предоставя и Вие потвърждавате, че ТМЕ не предоставя каквито и да било Услуги за Интернет Достъп, Интернет достъп и/или каквато и да било друга електронна съобщителна услуга. ТМЕ не предава или препраща каквито и да било (електронни) сигнали. Също така, ТМЕ не е задължено и не носи отговорност за предаването и/или препредаването на каквито и да било (електронни) сигнали.
12.3 Преди да разполагате с достъп или да можете да ползвате Услугата за Интернет Достъп, Интернет достъп и/или други електронни съобщителни услуги, може да се наложи да приемете отделно и изрично правилата и условията и условията за ползване на Доставчика на ЕСУ, което представлява договор между Вас и Доставчика на ЕСУ. ТМЕ е единствено посредник при активирането на Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание. Следователно, ако и до степента, до която настоящите Условия за Ползване се отнасят до предоставянето и ползването на Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание, ТМЕ действа за и от името на Доставчика на ЕСУ.
12.4 Вие ще бъдете информирани за всякаква промяна на Доставчика на ЕСУ за вашата Държава на Ползване, по имейл и/или през Вашата MyLexus Регистрация. Тогава Вие ще следва да приемете правилата и условията и условията за ползване на новия Доставчик на ЕСУ в рамките на определен срок. Ако не приемете своевременно условията на новия Доставчик на ЕСУ, Вашият достъп до Услугата за Интернет Достъп (и Услугите за Съдържание) ще бъде автоматично прекратен.
13. УСЛУГА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП - “ПАКЕТИ ДАННИ” И “ДОСТЪПИ”

13.1 Услугата за Интернет Достъп включва обема данни, който може да използвате за достъп и ползване на Интернет във Вашия автомобил Lexus. Продуктовите спецификации на Услугата за Интернет Достъп се определят от Доставчика на ЕСУ 13.2 Услугата за Интернет Достъп включва следните „пакети данни“ и „достъпи“:
13.2.1 Пакет данни „Опитай и Играй“: в рамките на пакета данни „Опитай и Играй“ (и неговите възможни подновявания – както е посочено в Член 13.2.2), Вие имате възможност да използвате „пакетите данни“, включени в Услугата за Интернет Достъп, предоставени от Доставчика на ЕСУ. Тези „пакети данни“ може да включват данни и/или „Услуги с Нулва Такса“ (както е посочено в Член 14.1.1) и те може да варират в различните държави от според тяхната продължителност и/или обем (измерен в GB), който може да се използва месечно. Пакетът данни „Опитай и Играй“ се предлага безплатно и се активира чрез Доставчика на ЕСУ, считано от момента, в който сте активирали Услугата за Интернет Достъп в съответствие с тези Условия за Ползване.
13.2.2 Пакети данни „Месечно или Годишно Подновяване“: Вие имате възможност да подновите Вашия първоначален пакет данни след срока на пакета „Опитай и Играй“ срещу заплащане. Тези подновявания може да включват данни и/или „Услуги с Нулева Такса“ (както е посочено в Член 14.1.1) и ще се предоставят или на месечна база чрез автоматично месечно подновяване или на годишна база чрез изрични подновявания за периоди от дванадесет (12) месеца (вижте също така Член 15.4). Месечният обем (в GB), който е достъпен, може да варира в зависимост от Доставчика на ЕСУ. Тези подновявания се предоставят от Доставчика на ЕСУ и могат да бъдат активирани през Вашата MyLexus Регистрация.
13.2.3 „Добавки“: Вие имате възможност да получите достъп до Добавки. Това са „пакети данни“, предназначени за добавяне на допълнителни данни винаги, когато сте достигнали Вашия месечен лимит на обема данни. Добавките се предоставят от Доставчика на ЕСУ и могат да се активират чрез Вашата MyLexus Регистрация. По едно и също време е възможно да се направи само една (1) добавка (вижте също Член 15.5).
14. 13.3. ГЕОГРАФСКА ЗОНА ЗА ДОСТЪП: ВИЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА НА ПОЛЗВАНЕ И В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ШВЕЙЦАРИЯ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА.УСЛУГИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

14.1 В зависимост от държавата на ползване, през Услугата за Интернет Достъп съответният Доставчик на ЕСУ може да осигури достъп до следните Услуги за Съдържание:
14.1.1 „Услуги с Нулева Такса“: в зависимост от Държавата на Ползване, Вие може да получите безплатен достъп до „Интернет радио Radly“ през пакетите „Опитай и Играй“ и „Подновяване“. Ако получите такъв достъп, Вие не изразходвате каквито и да било данни, налични в нормалния „пакет данни“, и Вие може да използвате „Интернет радио Radly“ в границите на географската зона за достъп, посочена в Член 13.3.
14.1.2 „TIM Music“ и „TIM I Love Games“ (достъпни само в Италия): Вие може да получите безплатен достъп до тези услуги като част от пакет „Опитай и Играй или пакет „Подновяване“. TIM Music може също да бъде използван в границите на географската зона за достъп, посочена в Член 13.3.
15. АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП - ПОДНОВЯВАНИЯ

15.1 Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание ще бъдат активирани в съответствие с активационните планове, описани в Член 15.3 и/или 15.4, след като се абонирате за Услугите и при изпълнение на условията на Член 11.2.
15.2 Активирането на Услугата за Интернет Достъп автоматично активира Услугите за Съдържание.
15.3 Пакет данни „Опитай и Играй“ (безплатен пробен период)
15.3.1 Когато активирате Услугата за Интернет Достъп за първи път, Вие може да се възползвате от безплатен пробен период (пакет данни „Опитай и Играй“) за Услугата за Интернет Достъп. Дали имате право на такъв безплатен пробен период и ако да, каква е продължителността на този безплатен пробен период, зависи от Вашата Държава на Ползване.
15.3.2 При възползване от безплатен пробен период и при неговото изтичане, Вие имате възможност да продължите активацията на Услугата за Интернет Достъп срещу заплащане и въз основа на активационните планове, описани в Член 15.4. 15.4 Месечни активации или годишни активации. Вие може да закупите месечна или годишна активация на Услугата за Интернет Достъп.
15.4.1 Ако изберете месечна активация, Вие ще следва да заплащате пълния размер на месечната активационна такса авансово в началото на месечния период, за който се отнася (в момента на първоначалната покупка или на всяко следващо подновяване). Месечната активация се подновява автоматично за следващ период от един (1) месец, освен ако се откажете от Вашата месечна активация през Вашата MyLexus Регистрация най-малко един (1) ден преди изтичане на текущия месечен период.
15.4.2 Ако изберете годишна активация, Вие ще следва да заплатите наведнъж дванадесетте (12) последователни месечни активации. Вие ще заплатите авансово годишната активационна такса в пълен размер в момента на покупката. Ако желаете да подновите активацията при изтичане на даден годишен период, Вие следва да подновите активацията през Вашата MyLexus Регистрация и да заплатите наведнъж аваносово годишната активационна такса в момента на подновяването (не се прилага автоматично подновяване на годишната активация).
15.5 Добавки. През всеки месечен период (независимо дали по месечна или годишна активация), Вие можете да закупувате допълнителни данни преди края на такъв месечен период през Вашата MyLexus Регистрация, ако желаете да увеличите лимита на предоставените за ползване данни, отнасящи се за този период. Добавката следва да бъде заплатена авансово и е валидна за един (1) месец, считано от датата на закупуване.
15.6 Месечните активационни периоди и Добавки се изчисляват от месец за месец (например: от 15 ноември до и 14 декември, включително, или от 25 фервуари до и 24 март, включително).
15.7. В случай, че бъде достигнат лимитът на Вашия обем данни, Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание се спират.
16. ЦЕНИ И ТАКСИ – ДДС – НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ - ФАКТУРИРАНЕ

16.1 Цените за месечните и годишни активации за Услугата за Интернет Достъп и за Добавките, са посочени във Вашата MyLexus Регистрация и ще бъдат включени във фактурата, която ще получите (вижте Член 16.5).
16.2 Дължимата цена (включително приложимият ДДС), определени от Доставчика на ЕСУ, ще бъдат изпращани от ТМЕ към Доставчика на ЕСУ при извършване на плащане от Ваша страна. Доставчикът на ЕСУ ще взима решения за потенциални увеличения на своите цени, съобразно своите условия и приложимите закони и регулации.
16.3 Активационната и административна такса на ТМЕ включва приложимия ДДС.
16.4 Ние приемаме следните методи за плащане на Вашите месечни или годишни активационни такси и/или Добавки: дебитна/кредитна карта и/или PayPal. Запазваме си правото по всяко време да изключим определени методи на плащания или да включим допълнителни методи по наше усмотрение.
16.5 Фактурите ще се появяват във Вашата MyLexus Регистрация, което означава, че след извършване на покупка ще Ви бъде изпращана връзка (линк) към „PDF“ версия на фактурата чрез Вашата MyLexus регистрация,
17. ПРАВО НА ОТКАЗ

17.1 Имате право да се откажете от активация на Услугата за Интернет Достъп или покупката на Добавка в срок от четиринадесет (14) дни, считано от датата на активиране или покупка, без да посочвате причина за отказа.
17.2 Вие следва да упражните Вашето право на отказ чрез Вашата MyLexus Регистрация. Ако упражните правото си на отказ, ще Ви бъдат възстановени всички такси или цени, които вече сте били заплатили За възстановяването ще използваме същия метод на плащане,
използван от Вас за заплащане на таксите или цените във връзка с активирането на Услугата за Интернет Достъп или покупката на Добавки, освен ако Вие не сте се съгласили за друг начин. Ние няма да Ви начисляваме такси или разходи за това възстановяване. 18. ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

18.1 Доставчикът на ЕСУ и/или друго съответно Трето Лице Доставчик на Услуги, според случая, може по всяко време да промени Услугата за Интернет Достъп и/или една или повече от Услугите за Съдържание (тяхната достъпност, функционалности, характеристики, обхват и/или спецификации) или да ги заменят с различни или еквивалентни услуги или да добавят различна или нова услуга, временно или постоянно (например, за поддръжка, надграждане, подобряване и т.н.), без предизвестие и в съответствие с техните правила и условия и условия за ползване и приложимото право.
19. ПРЕКРАТЯВАНЕ / НЕПОДНОВЯВАНЕ НА ВАШАТА АКТИВАЦИЯ НА УСЛУГАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

19.1 Ние имаме право по всяко време да прекратим Вашата активация на Услугата за Интернет Достъп, ако решим да прекратим предоставянето на достъп или ако Доставчикът на ЕСУ реши да не предоставя повече Услугата за Интернет Достъп като цяло или във Вашата Държава на Ползване, с разумно предизвестие от най-малко тридесет (30) календарни дни. В случай, че прекратим Вашата активация преди крайната дата на съответния активационен период, който вече е бил заплатен от Вас, ние ще Ви възстановим, в разумен срок, частта от таксите за Услугата за Интернет Достъп, отговаряща на активационния период, през който Вие сте били лишени от достъп и/или ползване, поради предсрочното прекратяване от наша страна.
Ако прекратим Вашата активация съгласно този Член 19.1, Вие нямате право на и не можете да претендирате от нас и/или Доставчика на ЕСУ каквото и да било обезщетение, възстановяване или вреди, различни от подлежащите на възстановяване суми, посочени в този Член 19.1.
19.2 Активацията на Услугата за Интернет Достъп е необходима, за да може да използвате които и да било от Услугите за Съдържание. Съответно прекратяването на активацията на Услугата за Интернет Достъп означава, че също така се прекратяват и Услугите за Съдържание.
19.3 Прекратяването от нас или неподновяването от Ваша страна на активацията на Услугата за Интернет Достъп няма да засегне предоставянето на Телематичните Услуги, което ще продължи съобразно Вашия абонамент.
20. УСЛУГИ НА ТРЕТОТО ЛИЦЕ ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ

20.1 Ние не носим отговорност за проверка или оценяване, в частност, но не изключително, на качеството, пълнотата или точността на Услугата за Интернет Достъп и/или Услугите за Съдържание.
20.2 Ние не предоставяме каквито и да било гаранции във връзка с Услугата за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание, нито пък одобряваме офертите за услуги на което и да било Трето Лице Доставчик на Услуга.
20.3 С настоящото Вие изрично приемате, че правилата и условията и условията за ползване на Третите Лица Доставчици на Услуги, приложими към Услугите за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание, представляват обвързващи договори единствено между Вас и съответното Трето Лице Доставчик на Услуга, и не представляват договор между Вас и нас.
20.4 Вие може да се запознаете с правилата и условията и условията за ползване на Третите Лица Доставчици на Услуги, както е посочено в Член 11.3.
20.5 Следва да имате предвид, че Третите Лица Доставчици на Услуги (включително Доставчикът на ЕСУ, предоставящ Услугата за Интернет Достъп) имат правото да променят техните съответни правила и условия и условия за ползване, приложими за съответните техни услуги (Услуги за Интернет Достъп и/или Услуги за Съдържание).
20.6 Ваша отговорност е да проверявате периодично приложимите правила и условия и условия за ползване на Третите Лица Доставчици на Услуги, внимателно да се запознаете и, ако се изисква, да приемете, последните версии на тези условия.
РАЗДЕЛ 4: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

21.1 Запазваме си правото да променяме настоящите Условия на Ползване по всяко време за срока на Вашия абонамент за Услугите.
21.2 Периодичната проверка на настоящите Условия за Ползване чрез Портала MyLexus е Ваша отговорност.
21.3 Ако променим тези Условия на Ползване, ние ще Ви уведомим за тази промяна по имейл.
21.4 Ако в рамките на тридесет (30) календарни дни, считано от получаване на горепосочения имейл, Вие не сте прекратили абонамента за Услугите в съответствие с Член 4, тази промяна ще влезе в сила и ще Ви обвързва, считано от изтичане на този срок от тридесет (30) дни.
21.5 В случай, че Услугите също така включват Услуга за Интернет Достъп и Услугите за Съдържание и тази промяна настъпи по време на годишен активационен период, ние ще Ви възстановим пропорционално годишната активационна такса. Допълнителна информация за това как можете да поискате такова възстановяване може да намерите на Портала MyLexus.
22. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА

22.1 Вие потвърждавате и се съгласявате, че спазването на приложимите закони при достъп и използване на Услугите, е Ваша отговорност. Без да се ограничава общият характер на гореизложеното, Вие носите отговорност за спазване на всички:
22.1.1 Приложими закони за внос и износ, относими към използването на Услугите; и
22.1.2 Приложими трудовоправни закони и регулации и закони и регулации за защита на поверителността на личните данни. Ако Вие сте работодател и предоставяте на Вашите служители достъп до нашите Услуги, Вие следва да спазвате всички правила и ограничения относно използването на Услугите във връзка със служителите (например като предоставите ясна информация за обработването и получите съгласие, ако е приложимо), като се подразбира, че Вашите служители следва да активират Услугата за Интернет Достъп като физически лица..
23. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ LEXUS

23.1 Ако желаете да предоставите Вашия автомобил Lexus на друго лице за негово или нейно временно ползване, Вие трябва да информирате това лице, че Вашият автомобил Lexus е свързан автомобил и че Вие ще можете да следите Вашия автомобил Lexus и поведението на лицето при шофиране.
23.2 По Ваш избор, Вие може да се уговорите с това лице временно да активирате „режим на поверителност“ за Вашия автомобил Lexus, който изключва проследяемостта на Вашата кола до деактивиране на „режим на поверителност“. Вие след това носите отговорност за изпълнение на тази договорка за срока на предоставяне на автомобила.
23.3 Обръщаме внимание, че при всички случаи Вие носите отговорност за защитата на личните данни на лицата, използващи Вашия автомобил Lexus.
24. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

24.1 Вие следва да спазвате следните изисквания и ограничения и Вие:
24.1.1 Ще инсталирате надлежно всички надстройки, поправки на бъгове (bug fixes), пачове (patches) и други корекции, свързани с Услугите, до които периодично осигуряваме достъп;
24.1.2 Ще спазвате всички приложими изисквания за мрежови/безжичен пренос, условия или кодекси на практики във връзка с Вашето ползване на Услугите;
24.1.3 Няма да предприемате действия или бездействия, които може да:
(a) Нарушат или компрометират цялостта или сигурността на Услугите, на която и да било мрежа от партньори или доставчици на ТМЕ или защитата на личните данни на което и да било друго лице;
(b) Причинят каквато и да било вреда на ТМЕ или партньори, доставчици или клиенти на ТМЕ;
24.1.4 Няма да получавате достъп или използвате Услугите:
(a) За каквато и да било измамна, криминална, клеветническа цел, тормоз или увреждане или за участие в или подпомагане на каквато и да било незаконна дейност;
(b) За нарушаване или погазване на интелектуална собственост, защитата на личните данни или други права или за присвояване на собственост на което и да било трето лице;
(c) За предаване на подеждаща или неточна информация с намерение за измама, увреждане или незаконно придобиване на ценност;
24.1.5 Няма да проверявате, овладявате, ползвате, копирате, реконструирате (reverse engineering) или да се опитвате да откриете сорс кода, използван за създаването на която и да било компютърна програма или друг компонент на Услугите, освен доколкото това е разрешено от приложимото право;
24.1.6 Няма да правите опити да хакнете или да получите неразрешен достъп до която и да било мрежа, среда или система на ТМЕ или на партньор, доставчик или клиент на ТМЕ;
24.1.7 Няма да отхвърляте който и да било компонент на сигурността;
24.1.8 Няма да събирате, използвате или прехвърляте каквато и да било информация, включително лични данни, обработвани в контекста на Вашето ползване на Услугите, освен за разрешеното Ви използване на Услугите; и
24.1.9 Няма да получавате достъп или използвате която и да било Услуга, за да създадете конкурентен продукт или с основната цел за извършване на наблюдение на неговата достъпност, представяне или функционалност или за оценяване или за конкурентни цели.
25. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

25.1 Независимо от множеството технически и организационни мерки, предприети от нас за гарантиране на качеството и сигурността на Услугите, ние не можем да гарантираме, че:
25.1.1 Информацията, предавана от Вашия автомобил Lexus към нашите крайни информационни системи ще бъде винаги изцяло лична и сигурна и е осигурена срещу всеки риск от прихващане или друг неоправомощен достъп;
25.1.2 Вашият достъп до и ползване на Услугите ще бъде непрекъснат и достъпен по всяко време;
25.1.3 Данните, предоставени Ви на разположение чрез Услугите, са точни или пълни;
25.1.4 Услугите са без недостатъци или че няма да има случаи на загуба на качество.
25.2 Ние не гарантираме достъпността или качеството на спешната помощ, която може да Ви осигурим в контекста на уведомленията за катастрофи. ТМЕ (или Пътната помощ) не носи отговорност за невъзможност да се осигури спешна помощ или полицейско съдействие или за каквото и да било забавяне или грешка при осигуряването им.
25.3 Ние не гарантираме качеството, пълнотата или точността на която и да било Услуга, предоставяна от Третите Лица Доставчици на Услуги и затова ние не поемаме задължения и не носим отговорност във връзка с Вашето ползване на тези Услуги. До степента разрешена от приложимото право Вие приемате да ни обезщетите за всякакви вреди или загуби, които ние или нашите свързани дружества може да претърпим във връзка с Вашето несъответстващо на тези Условия за Ползване или закона ползване на Услугите, предоставяни от Трети Лица Доставчици на Услуги.
25.4 Ние не носим отговорност за каквато и да било загуба или вреда или за каквито и да било претенции на трети лица, в резултат от Вашето бездействие да прекратите Вашия абонамент за Услугите, в съответствие с Член 4. 25.5 Доколкото не противоречи на приложимото законодателство, ние няма да носим отговорност:
25.5.1 За каквито и да било косвени или последващи загуби или вреди, независимо дали възникват в резултат от небрежност, нарушение на договор или друго, включително, но не само, загуба на печалба, загуба на клиентела, загуба на приход, загуба на оборот, загуба на търговска дейност, увреждане на репутацията, загуба на възможности, прекъсвания на търговската дейност или загуба на очаквани спестявания; или
25.5.2 За каквато и да било загуба или вреда, в резултат от Вашето неизпълнение на Вашите задължения по тези Условия за Ползване.
26. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

26.1 Всички права на интелектуална собственост, правото на собственост и ползите от и във връзка с Услугите принадлежат на нас, нашите подизпълнители и/или нашите съответни лицензодатели.
27. РАЗНИ

27.1 Нищо в тези Условия за Ползване не следва да се разглежда като учредяващо съдружие, поръчка или трудово правоотношение между нас и Вас.
27.2 Забавяне или бездействие от наша или Ваша страна за упражняване на каквито и да било правомощия, права или предприемане на мерки по тези Условия за Ползване няма да има действие на отказ от тях, нито пък каквото и да било еднократно или частично упражняване на тези правомощия, права или предприемане на мерки ще изключат каквото и да било последващо тяхно упражняване. Какъвто и да било отказ ще има действие, ако е направен писмено.
27.3 Независимо от това, че условие или друга разпоредба от тези Условия за Ползване е недействително, незаконно или неподлежащо на изпълнение според каквото и да било правило или закон, или държавна политика, всички останали условия или разпоредби от тези Условия за Ползване остават изцяло в сила и имат действие. Ако се установи, че условие или друга разпоредба е недействително, незаконно или неподлежащо на изпълнение, Страните ще договорят добросъвестно промяна на тези Условия за Ползване, за да постигнат в най-близка степен първоначалното намерение на Страните.
27.4 Всяка разпоредба по тези Условия за Ползване, която изрично или по подразбиране има за цел да продължи да бъде в сила след прекратяване или изтичане на Вашия абонамент за Услугите, няма да бъде засегната от това прекратяване или изтичане и ще продължи да бъде изцяло в сила и впоследствие.
27.5 Без да се засяга общия характер на Член 27.4, Членове 12.2, 22, 25, 26, 27.4 и 29 запазват действието си и след изтичане на абонамента за Услугите.
27.6 Ние имаме право да ангажираме подизпълнители, да възложим или прехвърлим които и да било наши права и/или задължения във връзка с тези Условия за Ползване на което и да било трето лице.
27.7 Вие нямате право да превъзлагате, възлагате или прехвърляте които и да било Ваши права и/или задължения във връзка с тези Условия за Ползване на което и да било трето лице, без нашето предварително писмено разрешение.
27.8 Тези Условия за Ползване представляват цялостния договор между нас и Вас във връзка с Услугите и те имат предимство и заменят всички предходни или тогавашни договорености, писмени или устни, във връзка с Услугите.
28. ДАННИ ЗА КОНТАКТ И ОПЛАКВАНИЯ

28.1 Ако имате каквито и да било въпроси относно Услугите или имате оплаквания относно Услугите, молим да се свържете първо с Вашия предпочитан Оправомощен Търговец. Вие също така може да се свържете с нас, като използвате следните данни за контакт: lexus@contact.lexus.bg.
28.2 Ако и доколкото е приложимо според законодателството на Вашата държава по абонамент за Услугите, и при условие, че Вие сте потребител според тези закони, Вие имате право да подадете оплакване:
28.2.1 Посредством ОРС платформата, като натиснете този линк:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show когато подавате оплакване през тази платформа, можете да посочите като наш имейл адрес този имейл адрес lexus@contact.lexus.bg; или
28.2.2 До следния компетентен орган: Комисия за защита на потребителите, България, гр. София, пл. Славейков № 4А.
29. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

29.1 Тези Условия за Ползване се подчиняват на и ще бъдат тълкувани в съответствие със законите на Република България.
29.2 Всякакви съдебни спорове относно съдържанието, тълкуването и/или прилагането на тези Условия за Ползване се отнасят за разрешаване към съдилищата на Република България, които ще имат изключителна компетентност.
(Условия за ползване и защита на поверителността


Това Уведомление за Поверителност се отнася до Обработването на Вашите Лични Данни в контекста на Вашия достъп до и използване на портал/приложение MyToyot/My Lexus и създаването и Вашия MyToyota/MyLexus профил. Това Уведомление за Поверителност следва да се чете и прилага заедно с Общата политика на Toyota/Lexus за защита на поверителността и личните данни, която урежда общите условия за обработването на Вашите Лични Данни и която следва да приемете, за да продължите по-натам: https://www.toyota.bg/legal/data-privacy-policy и/или https://www.lexus.bg/privacy-and-data-protection-policy

Тойота Балканс ЕООД, гр. София, бул. Цариградско шосе № 163 и Toyota Motor Europe NV/SA, Авеню дю Бурже 60, 1140 Брюксел, Белгия, като Администратори, събират Вашите Лични Данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели.

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ СЪБИРАНИ?
Ние ще събираме следните (категории) Ваши Лични Данни във връзка с портал/приложение MyToyota/ MyLexus и Вашия MyToyota/ MyLexus профил:

Категории Лични Данни::

Лични Данни, които ни предоставяте:

- Вашето име, адрес, имейл, телефонен номер,

- Информация за Вашия автомобил Toyota/Lexus (регистрационен номер, номер на шаси, дата на начало гаранция, сервизна история на автомобила), и

- Звукови файлове и файлове с изображения, които може да прикачвате в портал/приложение MyToyota/ MyLexus и/или Вашия MyToyota/ MyLexus профил.

Лични Данни, които събираме за Вас:

- Интернет страницата на Toyota/Lexus website и портал/приложение MyToyota/ MyLexus използват записи на сървъра, които записват Вашето взаимодействие с Интернет страницата на Toyota/ Lexus и портал/приложение MyToyota/ MyLexus и по отношение на посетените от Вас страници, препратка към Интернет протокол адреса на Вашия компютър, в дадения момент. Автоматизираните процеси, които използваме за събиране на информация включват бисквитки, лог-файлове и бийкъни (beacons) за точки на Wifi достъп.ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще обработваме Вашите Лични Данни за целите и въз основа на правните основания, както следва:

Цели::

Правни основания::

- За създаване, използване (от Вас) и поддръжка (от нас) на Вашия MyToyota/ MyLexus профил, което включва:


• За да Ви предоставим достъп/абонамент за/ покупка на определени услуги, продукти, приложения и т.н., включително, например, навигационни услуги и приложения, услуги и приложения за свързаност (ако Вашият автомобил Toyota/Lexus е оборудван с устройство за свързаност).

• За да Ви осигурим възможността да отправяте искания към нас (например, искане за пробно шофиране, оферта, новини, записване на час или друго искане на информация за продукти или услуги на Toyota/Lexus).

• Моля, обърнете внимание, че определени Ваши искания може да се изпълняват чрез избран Оправомощен Търговец/Сервиз (*). В този случай, Вашите Лични Данни следва да бъдат достъпни за този избран Оправомощен Търговец/Сервиз, за да може той да изпълни Вашите искания.

• (*) Избраният Оправомощен Търговец/Сервиз е (1) този, който сте избрали като Ваш „предпочитан Оправомощен Търговец/Сервиз“ през настройките на Вашия MyToyota/ MyLexus профил (които може да променяте по всяко време) или (2) в случай, че не сте направили такъв избор, този, който идентифицираме ние, въз основа на местоположение (най-близкият до Вас, съобразно Вашия пощенски код, адрес) или съобразно историята на Вашите контакти с нашата мрежа.

- За да Ви изпращаме напомняния, свързани с Вашия автомобил Toyota/ Lexus и за подновяване на предлагани от нас услуги, които изтичат.

- За да Ви уведомяваме за офери за продукти и услуги на Toyota, които може да представляват интерес за Вас, Вашия автомобил Toyota/ Lexus и/или Вашата мобилност.

- За да Ви изпращаме информация за събития, организирани от Toyota/ Lexus.

- За да се свързваме с Вас с искания да участвате в провеждани от нас проучвания спрямо Вас, като собственик на автомобил Toyota/ Lexus и продукти и услуги на Toyota/ Lexus и, с Ваше съгласие, да извършваме тези проучвания и да се свързваме с Вас за обратна връзка.

Вашето съгласие (дадено при създаването на Вашия MyToyota/ MyLexus профил, с отбелязване на кутийката по-долу)

Вашето съгласие ще бъде поискано за всяка от тези цели

- За да Ви изпращаме нашите новини.

Вашето съгласие ще бъде поискано отделно

- За да актуализираме, поправим и консолидираме Вашите Лични Данни, които се събират въз основа на настоящото уведомление за поверителност и тези Лични Данни, които са вече налични, на друго законово основание, в други системи, управлявани от нашите Оправомощени Търговци/Сервизи или други получатели.

- За да се свържем с Вас, ако имаме затруднения при изпълнение на някое от Вашите искания.

- За да усъвършенстваме портал/приложение MyToyota/ MyLexus или да осигурим възможно най-ефективното представяне на съдържанието на портал/приложение MyToyota/ MyLexus.

- Като част от нашите усилия да поддържаме сигурността на портал/приложение MyToyota/ MyLexus и Вашия MyToyota/ MyLexus профил.

- За да установяваме или предотвратяваме незаконна, злонамерена или оскърбителна дейност във връзка с Интернет страницата Toyota/ Lexus, портал/приложение MyToyota/ MyLexus и/или MyToyota/ MyLexus профили. Ние не използваме автоматично събранни данни, за идентификация на отделни потребители на Интернет, освен ако не смятаме, че те може да са въвлечени в незаконни, злонамерени или оскърбителни дейности.

- За да анализираме използването на Интернет страницата на Toyota/ Lexus и портал/приложение MyToyota/ MyLexus и да изследваме всякакви проблеми, свързани с използването на Интернет страницата на Toyota/ Lexus и портал/приложение MyToyota/ MyLexus. Ние може да преглеждаме интернет протокол и имейл адреси, за да възпрепятстваме използването на Интернет страницата Toyota/ Lexus, портал/приложение MyToyota/ MyLexus и/или Вашия MyToyota/ MyLexus профил за препращане на непоискани електронни съобщения.

Законен интерес на администратора на данни

- За да изпълним съдебно разпореждане или искане на държавен орган.

Законово изискванеСРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите Лични Данни ще се съхраняват за посочените по-долу срокове

Срокове на съхранение::

Категории Лични Данни::

- За създаване, използване (от Вас) и поддръжка (от нас) на Вашия MyToyota/ MyLexus профил, което включва:


Ако информацията, свързана с Вашия MyToyota/ MyLexus профил сочи, че Вие притежавате автомобил Toyota/ Lexus и в случай, че не сте се вписвали във Вашия MyToyota/ MyLexus профил в продължение на 5 години, ние ще приемем, че Вие повече не желаете да държите Вашия MyToyota/ MyLexus профил и да разчитате на определени негови функционалности, свързани със собствеността и ползването на Вашия автомобил (например, връзката между използването на устройство за свързаност във Вашия автомобил и Вашия MyToyota/MyLexus профил). След това ние ще го закрием и ще изтрием свързаните с него Лични Данни.

Преди окончателното закриване на Вашия MyToyota/ MyLexus профил и изтриването на Вашите Лични Данни, ние ще Ви изпратим имейл, така че да можете да потвърдите дали желаете или не желаете да запазите Вашия MyToyota/ MyLexus профил.

Същото се прилага, ако информацията, свързана с Вашия MyToyota/ MyLexus профил не указва, че Вие притежавате автомобил Toyota/ Lexus и не сте се вписвали във Вашия MyToyota/ MyLexus профил в продължение на 2 години

Всички категории Ваши Лични Данни, описани по-горе.ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ (РАЗЛИЧНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ) Достъп до Вашите Лични Данни ще бъде предоставен на посочените по-долу получатели:

Получатели или категории получатели::

Оправомощени Търговци/Сервизи:
Както споменахме по-горе, определени Ваши искания може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощен Търговец/Сервиз и в тези случаи ние може да изпратим Вашите Лични Данни на Оправомощен Търговец/Сервиз по Ваш избор (натиснете тук, за достъп до списъка на нашите Оправомощени Търговци/Сервизи: https://www.toyota.bg/dealers), така че те да могат да обработят Вашето искане и да се свържат с Вас, както е необходимо в контекста на Вашите искания. В случай, че не сте избрали Оправомощен Търговец/Сервиз, ние ще изберем такъв, въз основа на местоположение (най-близкият до Вас, съобразно Вашия пощенски код, адрес) или въз основа на историята на Вашите контакти с нашата мрежа.
Всички наши Оправомощени Търговци/Сервизи са независими групи или дружества. Те са инструктирани, че следва да разполагат с надлежни механизми за сигурност на данните и че не трябва да използват каквито и да било Ваши Лични Данни за каквато и да било цел, извън изпълнението на Вашите конкретни искания към нас. Съответният Оправомощен Търговец/Сервиз може отделно да поиска да му предоставите Вашето име и данни за контакт за други цели, като например, маркетингови дейности. Такива контакти се извършват в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium

Инчкейп Брокъридж България ЕООД, с ЕИК 200251257, гр. София, бул. Цариградско шосе 163

Упълномощени от горепосочените лица - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели на територията на ЕИЗРАЗКРИВАНЕ/ТРАНСФЕР НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИ В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ЕИЗ)
Достъп до Вашите Лични Данни може да бъде предоставен на получател(и) в държави, извън ЕИЗ, както следва:

Идентификация:

Държава:

ел(и) извън ЕИЗ Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA
(до степента, необходима за техническо обработване на Вашите Лични Данни)
САЩ
Трябва да приемете условията за използване, за да се регистрирате.
Трябва да приемете политиката за поверителност, за да се регистрирате